[vccitranslate]

Phí và Lệ phí cấp C/O

1. Lệ phí cấp C/O:

  •  Phí cấp C/O: 60.000VND(/bộ cấp mới và 30.000VNĐ/bộ cấp lại (TT36/2023/TT-BTC ngày 06/6/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa-C/O)

2. Phí cấp chứng từ thương mại:

  • 100.000 đ/bộ/4 trang theo quy định số 2706/2009/PTM-TT ngày 9 tháng 9 năm 2010 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc Ban hành phí xác nhận chứng từ thương mại
  • Sự kiện
  • Đào tạo