[vccitranslate]

Mục đích của C/O

1. Mục đích của Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O)1

  • Để thiết lập biện pháp và là công cụ của chính sách thương mại;
  • Để xác định sản phẩm nhập khẩu được hưởng quy chế tối huệ quốc (MFN) hoặc ưu đãi khác hay không;
  • Mục đích thống kê thương mại của một quốc gia;
  • Áp dụng quy định về yêu cầu gắn nhẵn, mác đối với hàng hóa; và
  • Dùng cho việc mua bán của chính phủ.

2. Vai trò của Quy tắc Xuất xứ (ROO)2:

Vai trò cơ bản của Quy tắc Xuất xứ là việc xác định quốc gia xuất xứ của một mặt hàng cụ thể. Các yêu cầu pháp lý hoặc hành chính bắt buộc phải tuân thủ khi hàng hóa được giao dịch trên thị trường quốc tế. Điều này là cần thiết cho việc thực hiện các công cụ chính sách thương mại khác nhau như áp đặt thuế nhập khẩu, phân bổ hạn ngạch hoặc thống kê thương mại.

Các bước đầu tiên là phân loại hàng hóa và xác định trị giá của hàng hóa, bước tiếp theo và cuối cùng là việc xác định nước xuất xứ của một sản phẩm cụ thể. Việc phân loại hàng hóa và xác định trị giá là rất quan trọng trong công việc làm thủ tục hải quan, nhưng đây là những công cụ cơ bản để xác định nước xuất xứ của hàng hóa theo nghĩa các quy tắc xuất xứ là những quy tắc áp dụng cụ thể cho một sản phẩm nhất định liên quan đến các mã HS cụ thể, và nếu quy tắc xuất xứ áp dụng theo trị giá gia tăng thì cần phải xác định trị giá hải quan của các thành phần cấu thành sản phẩm.
_______________________
Theo WTO
Theo WCO

  • Sự kiện
  • Đào tạo