[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh thực phẩm.