[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TÔN NỮ BÍCH THỦY

Chức vụ

GIÁM ĐỐC

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh bất động sản,…