[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HO SENG CHEE

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh BĐS, tập trung chủ yếu tại Châu Á, bao gồm văn phòng, khu kho vận, trung tâm thương mại.