Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRỊNH HÙNG LÂM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Phát triển khu công nghiệp, phát triển hạ tầng, thi công xây dựng, dịch vụ tư vấn.