[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐẶNG PHƯƠNG HẰNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Bất động sản.

Thông tin liên hệ