[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

Ông NGUYỄN VĂN HẬU

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ môi giới bất động sản.