VCCI-HCM tiếp và làm việc với Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM

Ngày 19/1/2022, tại Trụ sở Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP.HCM (VCCI-HCM), đại diện lãnh đạo Chi nhánh đã có buổi làm việc với Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM (HBA) về tình hình hoạt động của 2 tổ chức, cũng như công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian vừa qua và đề xuất hướng hợp tác giữa VCCI-HCM và HBA trong thời gian tới.

Ông Trần Ngọc Liêm – Phó Giám đốc VCCI-HCM (trái) tặng quà lưu niệm cho ông Trần Thiên Long

– Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HBA (phải)

Tại buổi làm việc, Ông Trần Ngọc Liêm – Phó giám đốc VCCI tại Tp.HCM đã thông báo về tình hình hoạt động của VCCI, cũng như công tác hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM trong năm 2021. Cụ thể:

Ngày 30-31/12/2021 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu VCCI toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức thành công, ông Phạm Tấn Công đã tái đắc cử Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2021, đại hội cũng thông qua nghị quyết của đại hội định hướng hoạt động của VCCI gồm 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chủ yếu trong thời gian tới như sau:

Một là, chủ động, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh. Trong đó chú trọng các giải pháp: Nâng cao chất lượng hoạt động góp ý, xây dựng pháp luật, chính sách; Thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; Thúc đẩy xây dựng môi trường truyền thông hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Hai là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Tập trung vào các giải pháp giải pháp chính như: Thúc đẩy các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững; Tăng cường hoạt động hỗ trợ DNNVV; doanh nghiệp do nữ làm chủ; Thúc đẩy phát triển và tăng cường liên kết các doanh nghiệp đầu ngành; Hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số; Hỗ trợ hiệu quả hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Ba là, tăng cường hoạt động kết nối, hỗ trợ phát triển HHDN và hội viên. Tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm: Phát triển và kết nối hệ thống các HHDN, nâng cao năng lực các HHDN; Hỗ trợ nâng cao năng lực giới sử dụng lao động; Phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hỗ trợ hội viên; Tăng cường liên kết vùng và hợp tác với chính quyền địa phương trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

Bốn là, phát triển đội ngũ doanh nhân; tiên phong thúc đẩy xây dựng hoá kinh doanh Việt Nam. Chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân cả về số lượng và chất lượng; Tiên phong thúc đẩy xây dựng văn hoá kinh doanh Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có chuẩn mực văn hóa, đạo đức tiến bộ, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội và tham gia phát triển xã hội mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Năm là, tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Tập trung vào các giải pháp cụ thể là: Tiếp tục tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam với cộng đồng quốc tế; Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tốt các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại. Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ doanh nghiệp và hỗ trợ thích ứng trong hội nhập.

Sáu là, đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của VCCI. Một số giải pháp trọng tâm gồm: Đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Đổi mới phương thức cơ chế hoạt động theo hướng chuyên nghiệp; Tăng cường công tác quản lý, phát triển và khai thác hiệu quả các nguồn lực.

Trong triển khai 6 nhóm nhiệm vụ lớn nói trên, cần đặc biệt tập trung cho 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới là:

(1) Thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, chủ động tham gia sâu hơn, tích cực và hiệu quả hơn vào quá trình xây dựng pháp luật, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia cũng như các địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, đồng thời hỗ trợ, phối hợp các hiệp hội doanh nghiệp tham gia quá trình xây dựng chính sách, nhất là các chính sách chuyên ngành.

(2) Tiên phong xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam, hình thành và thúc đẩy thực hiện các quy ước, chuẩn mực chung về đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp. Xây dựng hệ giá trị văn hoá kinh doanh Việt Nam bao gồm các giá trị văn hoá tinh hoa của dân tộc và các giá trị chuẩn mực của thế giới, nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững, vì lợi ích con người và cho các thế hệ mai sau. Xây dựng, củng cố niềm tin xã hội đối với doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam.

(3) Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp, tạo nền tảng để doanh nghiệp nắm bắt các cơ hội mới của cách mạng công nghiệp 4.0, thay đổi mô hình kinh doanh, cơ cấu lại sản phẩm và thị trường, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp cũng như cả cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, khai thác, phát huy các tiềm năng kinh tế và lợi thế của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, Ông Liêm cũng thông tin về các chương trình hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp hội viên nói riêng nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid trong thời gian vừa qua.

Cán bộ VCCI-HCM và HBA chụp hình lưu niệm

Về phía Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM (HBA), ông Trần Thiên Long – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký đã thông báo kết quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động thuộc các khu chế xuất – Khu Công nghiệp TP.HCM ứng phó đại dịch Covid, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh gây ra. Hai bên cũng thống nhất một số các chương trình hợp tác trong thời gian sắp tới như công tác hỗ trợ pháp lý, công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp…

  • Sự kiện
  • Đào tạo