Tổng Cục Hải quan trả lời các kiến nghị của Doanh nghiệp và Hiệp hội

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận công văn số 6001/ TCHQ – PC ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Tổng Cục Hải Quan về việc “Trả lời câu hỏi do VCCI gửi trước Hội nghị đối thoại năm 2018″. Bên cạnh đó VCCI cũng nhận được các công văn trả lời riêng cho từng doanh nghiệp từ Tổng cục Thuế.

VCCI xin gửi toàn văn các câu trả lời tại link sau:

  1. Công văn số 6001/TCHQ-PC về trả lời các câu hỏi của VCCI gửi trước Hội nghị dối thoại năm2018.
  2. Các công văn Tổng Cục Thuế trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp.

VCCI tiếp tục nhận các đề xuất, kiến nghị những vướng mắc trong quá trình thực hiện của các của doanh nghiệp và Hiệp hội để để tổng hợp gửi các cơ quan Bộ, Ngành có liên quan trả lời./.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Ban Hội viên và Đào tạo- VCCI
Điện thoại: 024 35742165; Email: hoiviendaotao.vcci@gmail.com

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo