[vccitranslate]

Sử dụng kinh phí thực hiện phát triển công nghiệp hỗ trợ

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Dự thảo nêu rõ nội dung chi, mức chi hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ Trung ương. Đối với việc kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, dự thảo quy định: Mức hỗ trợ tối đa 100% các khoản chi phí gồm chi xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, chi tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, chi đánh giá và công nhận các doanh nghiệp có trình độ và quy mô đáp ứng yêu cầu quốc tế.

Mức hỗ trợ tối đa 70% các khoản chi phí: Tổ chức hội thảo; tổ chức hội chợ triển lãm kết nối công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, đăng ký thương hiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/thương hiệu; Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động công nghiệp hỗ trợ trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác. Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 70 triệu đồng/1 chuyên đề tuyên truyền.

Dự thảo cũng đề xuất mức hỗ trợ tối đa 100% áp dụng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; mức hỗ trợ tối đa 70% áp dụng trong việc hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Về nội dung chi, mức chi hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ địa phương, dự thảo nêu rõ: Căn cứ quy định tại Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg và mức hỗ trợ hướng dẫn của Thông tư này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ địa phương và quy định mức hỗ trợ cao hơn hoặc thấp hơn đối với các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ địa phương phù hợp khả năng ngân sách, điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương.

Theo dự thảo, điều kiện để được hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ là: Nội dung nhiệm vụ, đề án phù hợp với nội dung quy định khoản 2 Điều 10 Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg và sản phẩm phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Phụ lục danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP; nhiệm vụ, đề án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Bộ Công Thương đối với phát triển công nghiệp quốc gia; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ địa phương); đơn vị đã đầu tư vốn hoặc cam kết đầu tư đủ kinh phí thực hiện đề án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (sau khi trừ số kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ)…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Baochinhphu.vn

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo