Lực lượng lao động đang ngày một già hoá

Cơ cấu lực lượng lao động Việt Nam theo nhóm tuổi từ năm 2010 đến năm 2019 không có nhiều thay đổi. Trong đó, lao động thuộc 6 nhóm tuổi 20 -24, 25 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, và 45 -50 chiếm khoảng 1/10 đến 1.4/10 tổng số lực lượng lao động. Nhóm lao động chiếm cấu phần nhỏ nhất lao động có độ tuổi từ 15 – 19 chiếm khoảng 1/20 tổng số lực lượng lao động. Nhóm chiếm cấu phần lớn nhất là nhóm lao động từ 50 tuổi trở lên chiếm khoảng 1/5 tổng số lực lượng lao động vào năm 2010, và tăng thành 1/4 năm 2019. Có thể nói lực lượng lao động dồi dào nhất của Việt Nam trong thập kỷ vừa qua phân nhóm tuổi chính là lao động trên 50 tuổi do xu hướng già hóa dân số. Mặc dù tỉ lệ lực lượng lao động phân bố đều ở 6 nhóm tuổi khác, song việc nhóm lao động thấp tuổi nhất từ 15 – 19 tuổi chỉ chiếm vào 5% tổng lực lượng lao động là không đủ để thay thế lao động đang già hóa.

Lực lượng lao động ngày một già hóa

Về biến động lực lượng lao động theo nhóm tuổi trong vòng 10 năm qua (2010 – 2019) thì lao động ở độ tuổi 30 – 34, 35 -39, 40 – 44, và 45 – 49 đều tăng lần lượt là 16%, 17%, 11% và 12%. Đáng chú ý nhất, lao động có độ tuổi 50+ tăng đáng kể từ 10 triệu lao động năm 2010 lên mức 14.2 triệu lao động năm 2019 tương đương với 41%. Trong khi đó lao động có độ tuổi thấp nhất từ 15 – 19 tuổi giảm 34% từ 3.17 triệu lao động vào năm 2010 xuống còn 2.08 triệu năm 2019. Lao động trong độ tuổi từ 20 – 24 cũng giảm 15% từ 5.4 triệu lao động năm 2010 xuống 4.6 triệu năm 2019. Riêng lao động trong độ tuổi 25 – 29 thì không có biến động trong 10 năm qua. Có thể thấy rằng lực lượng lao động tại Việt Nam ngày một già hóa với lao động cao tuổi tăng mạnh, trong khi đó lượng lao động trẻ ngày một giảm và không đủ để thay thế lực lượng lao động đang già hóa.

Giải pháp về chính sách

Với xu hướng lao động đang già hóa thì xã hội và pháp luật cần phải tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia hoạt động kinh tế giúp giải quyết các vấn đề về xã hội, nâng cao mức sống, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ, tăng quy mô sản xuất. Về vấn đề này, Bộ Luật Lao động 2019 đã có những điều chỉnh về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Dữ liệu thô: Tổng cục thống kê

Đồ thị: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tp. HCM

  • Sự kiện
  • Đào tạo