[vccitranslate]

Hỏi xoáy đáp ngay về hợp đồng thử việc

Một NLĐ nếu thử việc ở vị trí A không đạt thì có tiếp tục ký hợp đồng thử việc ở vị trí B hay không?

=> NSDLĐ có thể ký kết với NLĐ một bản hợp đồng thử việc mới cho vị trí B. Tuy nhiên, lưu ý rằng vị trí B phải có tính chất công việc khác vị trí A.

Khi kết thúc hợp đồng thử việc mà NSDLĐ không ký kết hợp đồng lao động mới thì miễn nhiên NLĐ được xem là thử việc không đạt và chấm dứt quan hệ lao động mà không cần thông báo?

=> Khi hợp đồng thử việc kết thúc thì NSDLĐ phải có trách nhiệm báo cáo về kết quả thử việc đạt hay không đạt. Để tránh các tranh chấp thì doanh nghiệp nên thông báo bằng văn bản cho NLĐ.

Thời gian thử việc có phải tính vào trợ cấp thôi việc hay không?

=> Nếu ký kết hợp đồng thử việc, thì thời gian thử việc không được tính vào thời gian chi trả trợ cấp thôi việc.

NSDLĐ có phải đóng BHXH cho NLĐ đang trong thời gian thử việc hay không?
=> NSDLĐ không phải đóng BHXH cho NLĐ trong thời gian thử việc nếu ký kết Hợp đồng thử việc. Tuy nhiên, NSDLĐ ký kết hợp đồng lao động, thì vẫn phải đóng BHXH cho NLĐ trong thời gian thử việc.

Thời gian thử việc cho NLĐ là 60 ngày?
=> Thời gian thử việc cho các vị trí yêu cầu trình độ dưới cao đẳng là không quá 30 ngày. Thời gian thử việc cho các vị trí trên cao đẳng là không quá 60 ngày. Tuy nhiên đối với các vị trí quản lý doanh nghiệp thì thời hạn thử việc có thể kéo dài đến 180 ngày.

Điều 25. BLLĐ 2019

NLĐ khi giao kết hợp đồng thử việc thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?
=> Đối với cá nhân ký hợp đồng thử việc có tổng mức thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho các nhân.

Hợp đồng thử việc có được quyền kết thúc sớm hơn thời hạn?
=> Hợp đồng thử việc nếu có các quy định ràng buộc thì có thể kết thúc sớm hơn thời hạn. 

Tiền lương thử việc có được quyền thấp hơn tiền lương làm chính thức hay không?

=> Tiền lương thử việc không được thấp hơn 85% tiền lương của vị trí đó khi làm chính thức.

Theo Điều 26, BLLĐ 2019, Tiền lương của NLĐ trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó

Căn cứ theo Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27 của Bộ luật Lao Động 2019

  • Sự kiện
  • Đào tạo