[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ HỮU TRÍ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, thực hiện các dịch vụ pháp lý theo quy định pháp luật,…