[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

SAIMAN KHOA

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Giáo dục đào tạo bậc cao đẳng – các ngành quản trị kinh doanh

Thông tin liên hệ