[vccitranslate]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN ĐÔNG PHONG

Chức vụ

Hiệu trưởng

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao về khoa học kinh tế – quản trị kinh doanh,…

Thông tin liên hệ