[vccitranslate]

TRUNG TÂM PHÁP VIỆT ĐÀO TẠO VỀ QUẢN LÝ – CN TP.HCM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HỒ VIẾT TIẾN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo thạc sĩ, bồi dưỡng ngắn hạn quản trị kinh doanh.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 91, Đường 3/2, Q. 10, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3830 0103

Fax : (84-28) 3830 0114

Email : info@cfvg.org

Website : www.cfvg.org