[vccitranslate]

TỔNG CTY BẾN THÀNH – TNHH MTV

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN BÌNH MINH

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Du lịch, thương mại, bất động sản, sản xuất công nghiệp.

Thông tin liên hệ