[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ VĂN THÀNH

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

15. Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ, đầu tư tài chính.

Thông tin liên hệ