[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN ĐÌNH HIẾU

Chức vụ

Trưởng văn phòng đại diện

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, phát hành báo.

Thông tin liên hệ