[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM HỒNG HẢI

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

15. Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ tài chính doanh nghiệp, dịch vụ ngân hàng toàn cầu, thị trường vốn và tiền tệ, dịch vụ thanh toán và quản lý tiền tệ,…

Thông tin liên hệ