[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

BÀ NGUYỄN THANH NHUNG

Chức vụ

Tổng Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

15. Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Lĩnh vực hoạt động

Các sản phẩm ngân hàng: sản phẩm tín dụng; sản phẩm huy động và sản phẩm dịch vụ …