[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HOÀNG HẢI DƯƠNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

15. Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh ngân hàng.

Thông tin liên hệ