[vccitranslate]

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – TP.HCM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN TRỌNG DƯỠNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

15. Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Lĩnh vực hoạt động

Tài chính ngân hàng.

Thông tin liên hệ