[vccitranslate]

HỘI TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ TP.HCM HASCON

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN BÁCH PHÚC

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tư vấn đầu tư, kỹ thuật xây dựng, công nghệ và thiết bị. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên gia. Tổ chức sự kiện về khoa học, công nghệ và quản lý.

Thông tin liên hệ