[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐÀO HÀ TRUNG

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao. Nguyên cứu khoa học. Chuyển giao công nghệ. Hoạt động xã hội.

Thông tin liên hệ