[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ LẠC HUYỀN

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Hiệp hội Sơn – mực in Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sơn – mực in theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi, ích lợi hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phàn phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.