[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VĂN BÉ

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Tập hợp, liên kết với các doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM nhằm bảo vệ lợi ích chung, chính đáng của các doanh nghiệp và cộng đồng.

Thông tin liên hệ