Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐINH TRỌNG LIÊN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất đũa tre.

Thông tin liên hệ