[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

YURICK VANDAL

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống. Dịch vụ xử lý dữ liệu và sắp xếp theo bảng. Dịch vụ tư vấn quản lý chung. Dịch vụ nghiên cứu thị trường.