[vccitranslate]

CTY TNHH XỬ LÝ CHẤT THẢI VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

DƯƠNG DAVID TRUNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy phân loại tái chế, nhà máy sản xuất phân compost, bãi chôn lấp công nghệ cao, nhà máy thu hồi khí ga và phát điện,…