[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGÔ KIÊM HIẾU

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ giao nhận & logistics nội địa; quốc tế, hàng dự án, hóa chất, nguy hiểm, cá nhân – dịch vụ hải quan, kho, giải pháp logistics.

Thông tin liên hệ