[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

Ông TÔN THẤT KIÊM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Kiểm tra phân tích kỹ thuật

Thông tin liên hệ