Giới thiệu Công ty

Người đại diện

KHAGESH KUMAR GOEL

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất các loại dây bện, dây thừng, lưới nhân tạo và các sản phẩm dệt khác.