[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ƯNG THẾ LÃM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Xúc tiến thương mại trên mạng và thực địa. Xây dựng chuyển giao các dự án nông nghiệp kỹ thuật cao.