[vccitranslate]

CTY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

CATHRIN HAMMES

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Thời trang đồ lót phụ nữ.