Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NINH HỮU HIỆP

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Kiểm soát dịch hại, mua bán đá.

Thông tin liên hệ