[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ QUẾ TRÂM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục: tư vấn du học; quảng bá, tổ chức, điều hành tour du lịch.

Thông tin liên hệ