[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHAN THANH TUYỀN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Đại lý tàu biển, dịch vụ môi giới thuê tàu; dịch vụ giao nhận – kho vận,…