[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN QUẾ PHƯƠNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất hàng dệt may. Kinh doanh hàng hóa.