Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN ANH TUẤN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Suất ăn công nghiệp.