[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN THỊ TÚ TRÂM

Chức vụ

GIÁM ĐỐC

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải,…