[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN HOÀNG TẤN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

10. Các ngành sản xuất khác

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và kinh doanh, xuất nhập khẩu nút các loại.

Thông tin liên hệ