[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM VĂN PHÚ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Viết phần mềm quản lý doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ