[vccitranslate]

CTY TNHH SẢN XUẤT CÀ PHÊ HẢI SƠN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN NGỌC HUYỀN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Thương mại – xuất nhập khẩu: cà phê nhân, cà phê xay. Chuyên gia công đóng gói cà phê hòa tan, sản phẩm cà phê hòa tan, gia công dạng OEM các sản phẩm cà phê hòa tan, ca cao hòa tan trong và ngoài nước.