[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

CHÂU HUY QUANG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn pháp luật, thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thông tin liên hệ