[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN TIẾN PHƯƠNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, khai thuế, hải quan. Đại lý vận tải, giao nhận hàng hóa. (trừ môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm, dấu giá quyền sử dụng đất).

Thông tin liên hệ