[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ THỊ MỘNG TRINH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Quảng cáo.

Thông tin liên hệ