Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN QUỐC ANH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Xử lý nước thải, cung cấp thiết bị xử lý môi trường.