[vccitranslate]

CTY TNHH MTV TƯ VẤN TM VẬN TẢI LỤC ĐỊA

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HỒ DUY MINH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Đại lý đường biển, đường hàng không, đại lý giao nhận vận tải.